O nás

Odpovědnost AIM

Na základě naplňování ICAO koncepce přechodu z AIS na AIM vznikla od 1. 1. 2018 v rámci změny organizační struktury na ŘLP ČR, s. p. Sekce AIM, jejíž součástí je Středisko letecké informační služby a oddělení systémů a dat AIM. Středisko LIS se dále sestává z oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografického a distribučního oddělení a mezinárodní kanceláře NOTAM. AIM je odpovědný za poskytování letecké informační služby, za shromažďování a rozšiřování informací z celého území České republiky a vzdušného prostoru nad tímto územím.

Co je AIM?

Celosvětový koncept AIM (Aeronautical Information Management) vycházející z potřeb uživatelů, jehož podstatou je mít správné informace na správném místě ve správném čase. Vzhledem k tomu, že distribuce leteckých informací v tradiční podobě papírových produktů nesplňuje požadavky uživatelů zejména z hlediska interoperability, je kladen hlavní důraz v oblasti AIM na procesy výměny a distribuci dat, která by měla efektivně sloužit uživatelům vzdušného prostoru a ATM systémů.

Letecké publikace

Letecké informace jsou poskytovány ve formě Integrovaného souboru leteckých informací sestávajícího z:

 • Letecké informační příručky (AIP)
 • Změnové služby k AIP (AIP AMDT)
 • Supplementů k AIP (AIP SUP)
 • NOTAMů a Předletových bulletinů (PIB)
 • Leteckých oběžníků (AIC)
 • Kontrolního seznamu platných NOTAMů

AIM vydává také VFR příručku ČR, předpisy řady L a JAR, které nejsou součástí Integrovaného souboru leteckých informací.

NOTAMy a příslušné měsíční kontrolní seznamy jsou vydávány prostřednictvím Letecké pevné služby (AFTN). PIB jsou k dispozici na pracovištích ARO na letištích uvedených v AIP - GEN 3 v bodě 3.1.6 nebo prostřednictvím AFTN (pouze v ČR). Přístup z AFTN terminálů je uživatelům umožněn po registraci, kterou provádí Mezinárodní kancelář NOTAM, kde jsou poskytovány i bližší informace. Postupy pro využívání služby PIB jsou součástí registrace. Registrace i postupy jsou zdarma. Všechny ostatní části integrovaného souboru leteckých informací jsou rozesílány v papírové podobě i na elektronických médiích poštou.

Letecké mapy

AIM vydává mapy, které jsou součástí AIP a další mapy (např. ANC 1:500 000). Tyto mapy jsou vytvořeny v souladu s ustanoveními dokumentu ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts.

Letecké mapy obsažené v AIP jsou udržovány v aktuálním stavu pomocí změn AIP. Opravy map, které nejsou součástí AIP, jsou zveřejňovány ve změnách AIP a uvedeny v AIP - GEN 3 v bodu 3.2.8. Informace, týkající se vydávání nových map, jsou zveřejňovány v AIC. Pomocí NOTAM jsou v leteckých mapách opravovány chyby v informacích důležitého provozního charakteru.

Seznam mapových sérií

Vydávány jsou tyto série map:

 • Letecká mapa - ICAO 1:500 000
 • Letištní mapa - ICAO
 • Letištní mapa pro pojíždění - ICAO
 • Mapa pro stání/zajíždění letadla - ICAO
 • Letištní překážková mapa - ICAO - typ A
 • Terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO
 • Traťová mapa - ICAO
 • Mapa standardních přístrojových odletů (SID) - ICAO
 • Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) - ICAO
 • Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO

Letecká informační příručka (AIP)

Letecká informační příručka je základní letecký dokument určený především k uspokojení mezinárodních požadavků na výměnu permanentních leteckých informací a dočasné změny dlouhodobé platnosti nezbytných pro letový provoz.

AIP České republiky se skládá ze dvou dílů. AIP je vydáván ve formě vyměnitelných listů s dvojjazyčným textem česky a anglicky pro využití v mezinárodním i vnitrostátním provozu, ať jde o let pro obchodní nebo jiné účely.

Obsahuje informace o IFR letištích a vojenských letištích. Informace o VFR letištích v AIP obsaženy nejsou, jsou uvedeny ve VFR příručce.

Změnová služba k AIP (AIP AMDT)

Změny jsou prováděny pomocí výměnných listů. Vydávány jsou dva druhy změn:

 • běžné změny (AIP AMDT) vydávané tak často, jak je to praktické a odlišené modrým průvodním listem, zahrnující trvalé změny do AIP publikované předtím NOTAMem, v některých případech v AIC (vztahující se k datu vydání), případně menší ediční změny;
 • AIRAC změny (AIRAC AIP AMDT) vydávané podle systému AIRAC, odlišené růžovým průvodním listem a akronymem AIRAC, zahrnují provozně významné trvalé změny v AIP vztahující se k příslušnému datu AIRAC (AIRAC effective date).

Na průvodním listu změn je uveden stručný popis obsahu změny AIP. Nové informace zahrnuté do převydané stránky AIP jsou vyznačeny svislou čarou. Místo, kde byla vypuštěna původní informace, je vyznačeno vodorovnou čarou.

Na všech stranách zahrnutých do změny je zřetelně vyznačeno, kterou změnou byly publikovány a datum vydání/datum účinnosti AIRAC. Datum vydání a datum účinnosti AIRAC sestává ze dne, měsíce (slovy) a roku. Každý průvodní list změny AIP zahrnuje odvolávku na pořadové číslo těch částí Integrovaného souboru leteckých informací, které jsou zahrnuty do AIP a změnou zrušeny.

Běžné AMDT a AIRAC AMDT jsou průběžně číslovány, každá skupina zvlášť. Číslování AIRAC AMDT začíná každý rok číslem 1.

Kontrolní seznam platných stran AIP, obsahující čísla stran/označení map a datum (den, měsíc slovy a rok) vydání nebo účinnosti (effective date) zahrnutých informací je převydáván s každou běžnou změnou a je součástí AIP.

Supplement k AIP (AIP SUP)

Dočasné změny časově delšího charakteru (tři měsíce a déle) a informace s kratší dobou platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo grafické znázornění, doplňující informace dlouhodobého charakteru obsažené v AIP, jsou vydávány jako AIP Supplementy (AIP SUP). Dočasné změny k AIP provozního významu jsou vydávány v souladu s AIRAC systémem a stanovenými daty účinnosti a jsou zřetelně odlišeny akronymem AIRAC AIP SUP.

AIP SUP jsou tištěny na žlutém papíře a zakládány na začátku AIP. AIP SUP (běžné i AIRAC) jsou průběžně číslovány, počínaje číslem 1 každý rok.

AIP SUP zůstává zařazen v AIP, dokud všechny nebo některé jeho informace jsou v platnosti. Doba platnosti informací obsažených v AIP SUP je běžně uvedena přímo v AIP SUP. V některých případech může být doba platnosti nebo zrušení AIP SUP vydáno v NOTAMu.

Kontrolní seznam platných AIP SUP je uváděn na průvodních listech běžných změn AIP.

Letecké oběžníky (AIC)

Letecké oběžníky (AIC) obsahují informace o dlouhodobých předpovědích některých hlavních změn v legislativě, předpisech, postupech nebo zařízeních, a informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo upozorňujícího charakteru týkající se technických, legislativních nebo pouze administrativních záležitostí. AIC jsou vydávány ve dvou sériích (A a C). AIC série A obsahují informace týkající se mezinárodního civilního letectví a jsou mezinárodně rozesílány, zatímco AIC série C obsahují informace týkající se pouze vnitrostátního letectví a jsou rozesílány vnitrostátně. AIC jsou v obou sériích číslovány průběžně každý rok od čísla 1. Kontrolní seznam platných AIC je vydáván dvakrát ročně.

AIRAC system

Aby provozně významné změny vyžadující změnu v mapách, manuálech tratí apod. mohly být řízeny a regulovány kdykoliv je třeba, budou vydávány v předem stanovených datech podle AIRAC systému. Tento typ informací bude publikován jako AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP. AIRAC informace budou vydávány tak, aby uživatel obdržel tyto informace nejpozději 28 dní, u důležitých změn nejpozději 56 dní před dnem účinnosti. Ke dni účinnosti AIRAC je vydán tzv. trigger NOTAM, ve kterém je krátce uveden obsah, datum účinnosti a číslo příslušné AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP, který vstoupí v ten den v platnost. Trigger NOTAM zůstane v platnosti jako upozornění v PIB až do doby vydání nového kontrolního seznamu/souhrnu platných NOTAMů, nejméně však 15 dní po datu účinnosti.

V případě, že nebude v termínu AIRAC vydána žádná informace, musí být vydáno NOTAMem potvrzení NIL a to nejpozději jeden cyklus před příslušným datem vstupu v účinnost.

VFR příručka ČR

Cílem VFR příručky ČR je poskytnout uživateli vzdušného prostoru LKAA ucelený přehled o pravidlech a postupech důležitých pro VFR provoz ve FIR Praha, informace o VFR letištích a výběr informací důležitých pro VFR provoz na letištích IFR. VFR příručka je vydávaná ve dvou samostatných jazykových mutacích – česky a anglicky. Kromě standardní tištěné verze je poskytována i verze elektronická s další funkcionalitou pro koncové uživatele.

Prezentace dat na internetu

AIM prezentuje svá data na internetových stránkách http://aim.rlp.cz.

 • AIP - letecká informační příručka
 • AIC - letecké informační oběžníky
 • změny - informace o posledních vydaných změnách
 • AIP supplements
 • AIRAC změny
 • předletový bulletin (RLP Query)
 • aktuální NOTAM informace
 • aktuální METEO informace
 • AisView
 • IBS - Integrovaný Briefing Systém
 • AUP / UUP
 • ruční opravy ICAO mapy 1:500 000
 • přehled prodejných publikací (ceník)
 • objednávkové formuláře
 • telefony, adresy
 • informace o AIM
 • aktuality
 • reklamační řád
 • on-line objednávky

Tyto stránky obsahují elektronická data publikovaná AIM. Kromě základních dat jsou zde prezentovány všeobecné informace o AIM. Data jsou aktualizována tak, aby klient měl vždy přístup k aktuálně platným informacím.