O nás

Odpovědné služby

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., jsou poskytováním letecké informační služby pověřena pracoviště Ohlašovny letových provozních služeb, která jsou organizačně začleněna pod Střediska letových navigačních služeb příslušných letišť.

Prostor působnosti

LIS je odpovědná za shromažďování a rozšiřování informací z celého území České republiky a vzdušného prostoru nad tímto územím.

Letecké publikace

Letecké informace jsou poskytovány ve formě Integrovaného souboru leteckých informací sestávajícího z:

 • Letecké informační příručky (AIP)
 • VFR příručky České republiky (VFR)
 • Změnové služby k AIP (AIP AMDT)
 • Změnové služby k VFR příručce České republiky (VFR AMDT)
 • Supplementů k AIP (AIP SUP)
 • Supplementu k VFR příručce České republiky (VFR SUP)
 • NOTAMů a Předletových bulletinů (PIB)
 • Leteckých oběžníků (AIC)
 • Kontrolního seznamu platných NOTAMů

LIS vydává také vnitrostátní publikace řady L, JAR které nejsou součástí Integrovaného souboru leteckých informací.

NOTAMy a příslušné měsíční kontrolní seznamy jsou vydávány prostřednictvím Letecké pevné služby (AFTN). PIB jsou k dispozici na pracovištích ARO na letištích uvedených v AIP - GEN 3 v bodě 3.1.6 nebo prostřednictvím AFTN (pouze v ČR). Přístup z AFTN terminálů je uživatelům umožněn po registraci, kterou provádí Mezinárodní kancelář NOTAM, kde jsou poskytovány i bližší informace. Postupy pro využívání služby PIB jsou součástí registrace. Registrace i postupy jsou zdarma. Všechny ostatní části integrovaného souboru leteckých informací jsou rozesílány poštou.

Letecké mapy

Letecká informační služba vydává mapy které jsou součástí AIP a další mapy (např. ANC 1:500 000). Tyto mapy jsou vytvořeny v souladu s ustanoveními dokumentu ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts.

Letecké mapy obsažené v AIP jsou udržovány v aktuálním stavu pomocí změn AIP. Opravy map, které nejsou součástí AIP, jsou zveřejňovány ve změnách AIP a uvedeny v AIP - GEN 3 v bodu 3.2.8. Informace, týkající se vydávání nových map, jsou zveřejňovány v AIC. Pomocí NOTAM jsou v leteckých mapách opravovány chyby v informacích důležitého provozního charakteru.

Seznam mapových sérií

Vydávány jsou tyto série map:

 • Letecká mapa - ICAO 1:500 000
 • Letištní mapa - ICAO
 • Letištní mapa pro pojíždění - ICAO
 • Mapa pro stání/zajíždění letadla - ICAO
 • Letištní překážková mapa - ICAO - typ A
 • Terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO
 • Traťová mapa - ICAO
 • Mapa standardních přístrojových odletů (SID) - ICAO
 • Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) - ICAO
 • Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO

Prezentace dat na internetu

Letecká informační služba prezentuje svá data na internetových stránkách http://lis.rlp.cz.

 • AIP - letecká informační příručka
 • VFR příručka České republiky
 • AIC - letecké informační oběžníky
 • změny - info o posl.vydaných změnách
 • AIP supplements
 • VFR supplements
 • AIRAC změny
 • předletový bulletin (RLP Query)
 • aktuální NOTAM informace
 • aktuální METEO informace
 • AisView
 • Integrovaný Briefing Systém
 • AUP / UUP
 • ruční opravy ICAO mapy 1:500 000
 • přehled prodejných publikací (ceník)
 • objednávkové formuláře
 • telefony, adresy, otevírací doba
 • informace o LIS
 • aktuality
 • reklamační řád
 • on-line objednávky

Tyto stránky obsahují elektronická data publikovaná Leteckou informační službou (LIS). Ovládací prvky (lišty, tlačítka, ...) jsou ve formě "html" stránek, vlastní data jsou ve formátu "pdf", což je formát nástroje Adobe Acrobat a jsou tedy zobrazitelná programem Adobe Acrobat Reader, který je nutným předpokladem. Kromě základních dat jsou zde prezentovány všeobecné informace o LIS. Data jsou aktualizována tak, aby klient měl vždy přístup k aktuálně platným informacím.

Letecká informační příručka (AIP) a VFR příručka České republiky (VFR)

Letecká informační příručka je základní letecký dokument určený především k uspokojení mezinárodních požadavků na výměnu permanentních leteckých informací a dočasné změny dlouhodobé platnosti nezbytných pro letový provoz.

AIP České republiky se skládá ze dvou dílů. AIP je vydáván ve formě vyměnitelných listů s dvojjazyčným textem česky a anglicky pro využití v mezinárodním i vnitrostátním provozu, ať jde o let pro obchodní nebo jiné účely.

VFR příručka České republiky poskytuje uživatelům vzdušného prostoru LKAA ucelený přehled o pravidlech a postupech důležitých pro VFR provoz ve FIR Praha, informace o VFR letištích a výběr informací důležitých pro VFR provoz na letištích IFR.

VFR příručka ČR je publikována v tištěné podobě ve dvou samostatných jazykových mutacích - v českém a anglickém jazyce.

Změnová služba k AIP (AIP AMDT) a k VFR příručce ČR (VFR AMDT)

Změny jsou prováděny pomocí výměnných listů. Vydávány jsou dva druhy změn:

- běžné změny (AIP AMDT) vydávané tak často, jak je to praktické a odlišené modrým průvodním listem, zahrnující trvalé změny do AIP publikované předtím NOTAMem, v některých případech v AIC (vztahující se k datu vydání), případně menší ediční změny;

- AIRAC změny (AIRAC AIP AMDT) vydávané podle systému AIRAC, odlišené růžovým průvodním listem a akronymem AIRAC, zahrnují provozně významné trvalé změny v AIP vztahující se k příslušnému datu AIRAC (AIRAC effective date).

Na průvodním listu změn je uveden stručný popis obsahu změny AIP. Nové informace zahrnuté do převydané stránky AIP jsou vyznačeny svislou čarou. Místo, kde byla vypuštěna původní informace, je vyznačeno vodorovnou čarou.

Na všech stranách zahrnutých do změny je zřetelně vyznačeno, kterou změnou byly publikovány a datum vydání/datum účinnosti AIRAC. Datum vydání a datum účinnosti AIRAC sestává ze dne, měsíce (slovy) a roku. Každý průvodní list změny AIP zahrnuje odvolávku na pořadové číslo těch částí Integrovaného souboru leteckých informací, které jsou zahrnuty do AIP a změnou zrušeny.

Běžné AMDT a AIRAC AMDT jsou průběžně číslovány, každá skupina zvlášt. Číslování AIRAC AMDT začíná každý rok číslem 1.

Kontrolní seznam platných stran AIP, obsahující čísla stran/označení map a datum (den, měsíc slovy a rok) vydání nebo účinnosti (effective date) zahrnutých informací je převydáván s každou běžnou změnou a je součástí AIP.

Poznámka: VFR příručka ČR (formát A 5) má samostatnou změnovou službu. Změny jsou označovány datem účinnosti a označením (1) či (2).

Supplement k AIP (AIP SUP) a k VFR příručce ČR (VFR SUP)

Dočasné změny časově delšího charakteru (tři měsíce a déle) a informace s kratší dobou platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo grafické znázornění, doplňující informace dlouhodobého charakteru obsažené v AIP, jsou vydávány jako AIP Supplementy (AIP SUP). Dočasné změny k AIP provozního významu jsou vydávány v souladu s AIRAC systémem a stanovenými daty účinnosti a jsou zřetelně odlišeny akronymem AIRAC AIP SUP.

AIP SUP jsou tištěny na žlutém papíře a zakládány na začátku AIP. AIP SUP (běžné i AIRAC) jsou průběžně číslovány, počínaje číslem 1 každý rok.

AIP SUP zůstává zařazen v AIP dokud všechny nebo některé jeho informace jsou v platnosti. Doba platnosti informací obsažených v AIP SUP je běžně uvedena přímo v AIP SUP. V některých případech může být doba platnosti nebo zrušení AIP SUP vydáno v NOTAMu.

Kontrolní seznam platných AIP SUP je uváděn na průvodních listech běžnách změn AIP.

Poznámka: K VFR příručce ČR (formát A 5) jsou vydávány samostatné AIP SUP. Jsou označovány VFR-SUP.

Letecké oběžníky (AIC)

Letecké oběžníky (AIC) obsahují informace o dlouhodobých předpovědích některých hlavních změn v legislativě, předpisech, postupech nebo zařízeních, a informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo upozorňujícího charakteru týkající se technických, legislativních nebo pouze administrativních záležitostí. AIC jsou vydávány ve dvou sériích (A a C). AIC série A obsahují informace týkající se mezinárodního civilního letectví a jsou mezinárodně rozesílány, zatímco AIC série C obsahují informace týkající se pouze vnitrostátního letectví a jsou rozesílány vnitrostátně. AIC jsou v obou sériích číslovány průběžně každý rok od čísla 1. Kontrolní seznam platných AIC je vydáván dvakrát ročně.